Index of /datashort/2023/


../
dcl_100mv_hp3458abc_nplc15_hulk1_soak10s.dsv    30-May-2023 02:30        57040
dcl_100mv_hp3458abc_nplc25_hulk1_soak10s.dsv    30-May-2023 02:31        57026
dcl_100mvdc_hp3458ax_nplc15_hulk1_soak10s.dsv   02-Aug-2023 16:13        26781
dcl_100v_hp3458abc_nplc25_hulk1_soak10s.dsv    02-Aug-2023 16:13        54431
dcl_100v_kei2002k4_nplc10_hulk2_3458b_nplc10_so..> 02-Aug-2023 16:13        28427
dcl_100v_kei2002k4_nplc20_hulk2_3458b_nplc20_so..> 02-Aug-2023 16:13        28431
dcl_100v_kei2002k4_nplc20_hulk2_3458b_nplc20_so..> 27-Jan-2023 22:30         90
dcl_100v_kei2002k4_nplc50_hulk2_3458b_nplc50_so..> 02-Aug-2023 16:13        28433
dcl_100v_kei2002k4_nplc5_hulk2_3458b_nplc5_soak..> 02-Aug-2023 16:12        28426
dcl_100v_kei2002k7_nplc10_hulk1_3458a_nplc10_so..> 02-Aug-2023 16:13        28418
dcl_100v_kei2002k7_nplc20_hulk1_3458a_nplc20_so..> 02-Aug-2023 16:12        28426
dcl_100v_kei2002k7_nplc20_hulk1_3458a_nplc20_so..> 27-Jan-2023 22:30         90
dcl_100v_kei2002k7_nplc50_hulk1_3458a_nplc50_so..> 02-Aug-2023 16:13        28422
dcl_100v_kei2002k7_nplc5_hulk1_3458a_nplc5_soak..> 02-Aug-2023 16:13        28430
dcl_100v_kei2002rkf_nplc20_hulk1_3458abc_nplc20..> 02-Aug-2023 16:13        26800
dcl_10v_hp3458abc_nplc15_hulk1_soak10s.dsv     30-May-2023 02:31        54997
dcl_10v_hp3458c_nplc5_hulk2_soak10s.dsv      30-May-2023 02:30        38528
dcl_10v_kei2002k4_nplc10_hulk2_3458b_nplc10_soa..> 02-Aug-2023 16:13        28444
dcl_10v_kei2002k4_nplc20_hulk2_3458b_nplc20_soa..> 02-Aug-2023 16:13        28488
dcl_10v_kei2002k4_nplc20_hulk2_3458b_nplc20_soa..> 02-Aug-2023 16:13        28434
dcl_10v_kei2002k4_nplc50_hulk2_3458b_nplc50_soa..> 02-Aug-2023 16:13        28458
dcl_10v_kei2002k4_nplc5_hulk2_3458b_nplc5_soak1..> 02-Aug-2023 16:13        28456
dcl_10v_kei2002k7_nplc10_hulk1_3458a_nplc10_soa..> 02-Aug-2023 16:12        28453
dcl_10v_kei2002k7_nplc20_hulk1_3458a_nplc20_soa..> 02-Aug-2023 16:13        28471
dcl_10v_kei2002k7_nplc20_hulk1_3458a_nplc20_soa..> 02-Aug-2023 16:12        28462
dcl_10v_kei2002k7_nplc50_hulk1_3458a_nplc50_soa..> 02-Aug-2023 16:13        28475
dcl_10v_kei2002k7_nplc5_hulk1_3458a_nplc5_soak1..> 02-Aug-2023 16:13        28446
dcl_10v_kei2002lc_nplc20_hulk2_nplc20_soak10s.dsv 02-Aug-2023 16:13        27384
dcl_10v_kei2002rkf_nplc20_hulk1_3458abc_nplc20_..> 02-Aug-2023 16:13        31854
dcl_10vb_hp3458abc_nplc25_hulk1_soak10s.dsv    02-Aug-2023 16:13        54543
dcl_10vc_hp3458abc_nplc15_hulk1_soak10s.dsv    02-Aug-2023 16:13        54536
dcl_10vdc_hp3458ax_nplc15_hulk1_soak10s.dsv    02-Aug-2023 16:13        49329
dcl_1v_hp3458abc_nplc15_hulk1_soak10s.dsv     30-May-2023 02:31        55770
dcl_1v_hp3458c_nplc15_hulk2_soak10s.dsv      30-May-2023 02:30        38674
dcl_1vdc_hp3458ax_nplc15_hulk1_soak10s.dsv     02-Aug-2023 16:13        50071
dcl_200v_kei2002rkf_nplc20_hulk1_3458abc_nplc10..> 02-Aug-2023 16:13        26771
dcl_20v_kei2002k4_nplc10_hulk2_3458b_nplc10_soa..> 02-Aug-2023 16:13        54405
dcl_20v_kei2002k4_nplc20_hulk2_3458b_nplc20_soa..> 02-Aug-2023 16:13        54375
dcl_20v_kei2002k4_nplc20_hulk2_3458b_nplc20_soa..> 02-Aug-2023 16:13        54437
dcl_20v_kei2002k4_nplc50_hulk2_3458b_nplc50_soa..> 02-Aug-2023 16:13        54424
dcl_20v_kei2002k4_nplc5_hulk2_3458b_nplc5_soak1..> 02-Aug-2023 16:13        54383
dcl_20v_kei2002k7_nplc10_hulk1_3458a_nplc10_soa..> 02-Aug-2023 16:13        54389
dcl_20v_kei2002k7_nplc20_hulk1_3458a_nplc20_soa..> 02-Aug-2023 16:13        54413
dcl_20v_kei2002k7_nplc20_hulk1_3458a_nplc20_soa..> 02-Aug-2023 16:13        54411
dcl_20v_kei2002k7_nplc50_hulk1_3458a_nplc50_soa..> 02-Aug-2023 16:13        54427
dcl_20v_kei2002k7_nplc5_hulk1_3458a_nplc5_soak1..> 02-Aug-2023 16:13        54365
dcl_20v_kei2002lc_nplc20_hulk2_soak10s.dsv     02-Aug-2023 16:13        31319
dcl_210mv_kei2002k4_nplc10_hulk2_3458b_nplc10_s..> 02-Aug-2023 16:13        55682
dcl_210mv_kei2002k4_nplc20_hulk2_3458b_nplc20_s..> 02-Aug-2023 16:13        55666
dcl_210mv_kei2002k4_nplc20_hulk2_3458b_nplc20_s..> 02-Aug-2023 16:13        55639
dcl_210mv_kei2002k4_nplc50_hulk2_3458b_nplc50_s..> 02-Aug-2023 16:13        55631
dcl_210mv_kei2002k4_nplc5_hulk2_3458b_nplc5_soa..> 02-Aug-2023 16:13        55634
dcl_210mv_kei2002k7_nplc10_hulk1_3458a_nplc10_s..> 02-Aug-2023 16:13        55692
dcl_210mv_kei2002k7_nplc20_hulk1_3458a_nplc20_s..> 02-Aug-2023 16:13        55657
dcl_210mv_kei2002k7_nplc20_hulk1_3458a_nplc20_s..> 02-Aug-2023 16:12        55628
dcl_210mv_kei2002k7_nplc50_hulk1_3458a_nplc50_s..> 02-Aug-2023 16:13        55633
dcl_210mv_kei2002k7_nplc5_hulk1_3458a_nplc5_soa..> 02-Aug-2023 16:13        55630
dcl_210v_kei2002k4_nplc10_hulk2_3458b_nplc10_so..> 02-Aug-2023 16:13        54395
dcl_210v_kei2002k4_nplc20_hulk2_3458b_nplc20_so..> 02-Aug-2023 16:13        54406
dcl_210v_kei2002k4_nplc50_hulk2_3458b_nplc50_so..> 02-Aug-2023 16:13        54389
dcl_210v_kei2002k4_nplc5_hulk2_3458b_nplc5_soak..> 02-Aug-2023 16:13        54367
dcl_210v_kei2002k7_nplc10_hulk1_3458a_nplc10_so..> 02-Aug-2023 16:13        54390
dcl_210v_kei2002k7_nplc20_hulk1_3458a_nplc20_so..> 02-Aug-2023 16:13        54326
dcl_210v_kei2002k7_nplc50_hulk1_3458a_nplc50_so..> 02-Aug-2023 16:13        54367
dcl_210v_kei2002k7_nplc5_hulk1_3458a_nplc5_soak..> 02-Aug-2023 16:13        54376
dcl_220mv_kei2002rkf_nplc20_hulk1_3458abc_nplc2..> 02-Aug-2023 16:13        27673
dcl_2v_kei2002k4_nplc10_hulk2_3458b_nplc10_soak..> 02-Aug-2023 16:13        57344
dcl_2v_kei2002k4_nplc20_hulk2_3458b_nplc20_soak..> 02-Aug-2023 16:12        54780
dcl_2v_kei2002k4_nplc20_hulk2_3458b_nplc20_soak..> 02-Aug-2023 16:13        54762
dcl_2v_kei2002k4_nplc50_hulk2_3458b_nplc50_soak..> 02-Aug-2023 16:13        54765
dcl_2v_kei2002k4_nplc5_hulk2_3458b_nplc5_soak10..> 02-Aug-2023 16:13        54818
dcl_2v_kei2002k7_nplc10_hulk1_3458a_nplc10_soak..> 02-Aug-2023 16:13        57418
dcl_2v_kei2002k7_nplc20_hulk1_3458a_nplc20_soak..> 02-Aug-2023 16:13        54805
dcl_2v_kei2002k7_nplc20_hulk1_3458a_nplc20_soak..> 02-Aug-2023 16:13        54786
dcl_2v_kei2002k7_nplc50_hulk1_3458a_nplc50_soak..> 02-Aug-2023 16:13        54777
dcl_2v_kei2002k7_nplc5_hulk1_3458a_nplc5_soak10..> 02-Aug-2023 16:13        54797
dcl_2v_kei2002rkf_nplc20_hulk1_3458abc_nplc20_s..> 02-Aug-2023 16:13        27038
f40b_hulk1_5720a_1000hz_5790a_shunt_10A_norm_no..> 05-Jan-2024 08:21        14608
f40b_hulk1_5720a_sweep_5790a_shunt_10A_norm_nov..> 05-Jan-2024 08:20        87030
fsl935_rx_vs_0r1vpg_rs_on_mpblock_test2_10m0a_1..> 05-Jan-2024 08:20         192
fsl935_rx_vs_0r1vpg_rs_on_mpblock_test2_24m5a_2..> 05-Jan-2024 08:20       538212
fsl935_rx_vs_pp1r_rs_test2_100ma_100ma_6s_oct20..> 05-Jan-2024 08:21       8471172
fsl935_rx_vs_pp1r_rs_test2_50ma_50ma_6s_oct2023..> 05-Jan-2024 08:21       5840137
fsl935_vs_vpg0r1_on_mpblock_test1_10ma_100ma_6s..> 05-Jan-2024 08:20       6655512
hp3458abc_10v_25r_loaded_e3620a_h1_on_b_dec2023..> 05-Jan-2024 08:20       472279
hp3458abck_bake1_test_10v_h1_feb2023.dsv      02-Aug-2023 16:13      22687322
hp3458abck_bake2_test_d1281_10v_h1_feb2023.dsv   02-Aug-2023 16:12       3459037
hp3458abck_olda3f_test_bigtec_10v_h1_mix6010_rx..> 02-Aug-2023 16:13       1654854
hp3458abck_socket2_test_d1281_10v_h1__mix6010_x..> 02-Aug-2023 16:13      11032930
hp3458abck_socket2_test_d1281_10v_h1_feb2023.dsv  02-Aug-2023 16:13       2141005
hp3458abck_socket3_test_bigtec_10v_h1_mix6010_x..> 02-Aug-2023 16:13      11074091
hp3458abck_socket3_test_d1281_10v_h1__mix6010_x..> 02-Aug-2023 16:13       4675418
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_f..> 02-Aug-2023 16:13       2086767
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_r..> 02-Aug-2023 16:13       3024563
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_r..> 02-Aug-2023 16:13       938556
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_r..> 02-Aug-2023 16:13       2268472
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_r..> 02-Aug-2023 16:13       1877670
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_r..> 02-Aug-2023 16:13       4494847
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_r..> 02-Aug-2023 16:13       2114834
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_r..> 02-Aug-2023 16:13       382946
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_r..> 02-Aug-2023 16:13       1731274
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_r..> 02-Aug-2023 16:13       3025996
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_r..> 02-Aug-2023 16:13       1882326
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_r..> 02-Aug-2023 16:13       1011977
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_r..> 02-Aug-2023 16:13       2265105
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_r..> 02-Aug-2023 16:13       2890537
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_r..> 02-Aug-2023 16:13       3458062
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_r..> 02-Aug-2023 16:13       1954659
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_t..> 02-Aug-2023 16:13       1723612
hp3458abck_socket4_test_bigtec_10v_h1_mix6010_x..> 02-Aug-2023 16:13       2081233
hp3458abcn_h1_10v_log_baked_adc_test1_feb2023.dsv 07-Aug-2023 21:25         192
hp3458abx_usac_fx_postrepair_10v_log_test1_aug2..> 05-Jan-2024 08:21        85638
hp3458b_es3245_10v_powered_on_oct2023.dsv     05-Jan-2024 08:21       8133820
hulk1_5720a_hs1r_2A2_norm_dec2023.dsv       05-Jan-2024 08:20        5704
k2002b_10v_h3_test1_jun2023.dsv          02-Aug-2023 16:13       5056174
k2002b_200mv_h3_a8_swapped_z1_test1_jun2023.dsv  02-Aug-2023 16:13       4837885
k2002c_ltc1150_testoven_run1_vpg_1150rset_aug20..> 07-Aug-2023 21:25      22110038
k2002c_ltc1150_testoven_run2_vpg_1150rset_aug20..> 07-Aug-2023 21:25      44215664
k2002c_ltc1150_testoven_run3_chamber_vpg_1150rs..> 07-Aug-2023 21:25         192
k2002v_10v_h2_test1_feb2023.dsv          02-Aug-2023 16:13       9685936
mi6010bfs_rs_fsl935pcmi_1r_rx_t5685_10r_23c_fix..> 02-Aug-2023 16:13       1468155
mi6010bfs_rs_rws101_rx_t5685_10r_23c_fixed_10ma..> 02-Aug-2023 16:13       3066013
mi6010bfs_rs_t5685a_1r_rx_t5685_10r_23c_fixed_1..> 02-Aug-2023 16:13       1425286
mi6010bfs_rs_t5685a_1r_rx_t5685_10r_23c_fixed_5..> 02-Aug-2023 16:13       2429646
mi6010bfs_rs_t5685a_1r_rx_t5685_10r_23c_tcr_100..> 02-Aug-2023 16:12       2371531
mi6010bfs_rs_t5685a_1r_rx_t5685_10r_23c_tcr_10m..> 02-Aug-2023 16:13       3032450
mi6010bfs_rs_t5685a_1r_rx_t5685_10r_23c_tcr_50m..> 02-Aug-2023 16:13       5411032
mi6010bfs_rx_hulka10k_rs_rws1k_23c_fixed_316ua_..> 02-Aug-2023 16:13       159286
mi6010bfs_rx_hulka190_rs_rws1k_23c_fixed_316ua_..> 02-Aug-2023 16:13        10717
mi6010bfs_rx_hulka1k_rs_rws1k_23c_fixed_316ua_m..> 02-Aug-2023 16:13       119112
mi6010bfs_rx_hulka1r9k_rs_rws1k_23c_fixed_316ua..> 02-Aug-2023 16:13       132278
mi6010bfs_rx_rws101_rs_t5685_10r_23c_fixed_10ma..> 02-Aug-2023 16:13       2866838
mi6010bfs_rx_xduck_rs_rws1k_23c_fixed_316ua_min..> 02-Aug-2023 16:13       721812
mi6010bfs_rx_xf742_rs_rws1k_23c_fixed_316ua_min..> 02-Aug-2023 16:13       496886
mi6010mmr_mi1330a_10v_3458_tcr_may2023.dsv     02-Aug-2023 16:13      32144722
mi6010mmr_rs_fsl935_1r_rx_mi1330a_1_tcr_may2023..> 02-Aug-2023 16:13       997004
mi6010mmr_rx_mi1330a_10kr_rs_fsl935_10kr_fixed_..> 02-Aug-2023 16:12       4014559
mi6010mmr_rx_mi1330a_3458abp_batt_10v_may2023.dsv 02-Aug-2023 16:13       9930696
mi6010rfm_1330a_10v_retest_3458abp_may2023.dsv   02-Aug-2023 16:13         192
mi6010rfm_h2_10000r_cal_rs_h2_rx_10000r_fsl935_..> 02-Aug-2023 16:13       360158
mi6010rfm_h2_1000r_cal_rs_h2_rx_10000r_fsl935_j..> 02-Aug-2023 16:13       924372
mi6010rfm_h2_1000r_cal_rx_h2_rs_100r_tinsley_ju..> 02-Aug-2023 16:13       478318
mi6010rfm_h2_100r_cal_rx_h2_rs_100r_tinsley_jun..> 02-Aug-2023 16:13       206128
mi6010rfm_h2_100r_cal_rx_h2_rs_10r_tinsley_jun2..> 02-Aug-2023 16:13       917198
mi6010rfm_h2_10k_rx_cal_rs_rws103_jun2023.dsv   02-Aug-2023 16:13       1192342
mi6010rfm_h2_10r_cal_rx_h2_rs_10r_tinsley_jun20..> 02-Aug-2023 16:13       490978
mi6010rfm_h2_10r_cal_rx_h2_rs_1r_fsl935_jun2023..> 02-Aug-2023 16:13       317114
mi6010rfm_h2_1900r_cal_rs_h2_rx_10000r_fsl935_j..> 02-Aug-2023 16:13       394340
mi6010rfm_h2_190r_cal_rx_h2_rs_100r_tinsley_jun..> 02-Aug-2023 16:13       609982
mi6010rfm_h2_19k_rx_cal_rs_fsl935_250ua_jun2023..> 02-Aug-2023 16:13        80372
mi6010rfm_h2_19r_cal_rx_h2_rs_10r_tinsley_jun20..> 02-Aug-2023 16:13       336948
mi6010rfm_h2_1k9_rx_cal_rs_rws103_jun2023.dsv   02-Aug-2023 16:13       131012
mi6010rfm_h2_1r9_cal_rx_h2_rs_1r_fsl935_jun2023..> 02-Aug-2023 16:13       626440
mi6010rfm_h2_cal_rx_h2_rs_1r_fsl935_jun2023.dsv  02-Aug-2023 16:13       1405452
mi6010rfm_rs_fsl935_10k_rx_n3duck_10k_316ua_345..> 07-Aug-2023 21:25       186983
mi6010rfm_rs_fsl935_1_rx_fsl935_1_50ma_1281_345..> 07-Aug-2023 21:25       948649
mi6010rfm_rs_fsl935pcmi_10k_rx_mm742_1k_23c_fix..> 07-Aug-2023 21:25        14085
mi6010rfm_rs_h1_rx_fsl935_10k_cal_may2023.dsv   07-Aug-2023 21:25       417128
mi6010rfm_rs_rws_1k_rx_n3duck_10k_316ua_3458a_n..> 07-Aug-2023 21:25      13677795
mi6010rfm_rws103_cal_rs_h2_rx_10000r_fsl935_jun..> 07-Aug-2023 21:25       284620
mi6010rfm_rx_dnf742_10k_vs_rs_fsl935_10k_320uA_..> 05-Jan-2024 08:21      16282174
mi6010rfm_rx_dnf742_10k_vs_rs_fsl935_10k_500uA_..> 05-Jan-2024 08:21       6234477
mi6010rfm_rx_f5450a_100_rs_rws103_10mA_jun2023.dsv 02-Aug-2023 16:13       7004126
mi6010rfm_rx_f5450a_100_rs_tinsley10r_10mA_jun2..> 02-Aug-2023 16:13       2091504
mi6010rfm_rx_f5450a_10_rs_tinsley10r_3m16A_jun2..> 02-Aug-2023 16:13       989782
mi6010rfm_rx_f5450a_10k_rs_rws103_316uA_jun2023..> 02-Aug-2023 16:13       4876402
mi6010rfm_rx_f5450a_1900_rs_rws103_10mA_jun2023..> 02-Aug-2023 16:13       7010034
mi6010rfm_rx_f5450a_190_rs_rws103_10mA_jun2023.dsv 02-Aug-2023 16:13       4560746
mi6010rfm_rx_f5450a_19_rs_tinsley10r_3m16A_jun2..> 02-Aug-2023 16:13       2620812
mi6010rfm_rx_f5450a_1k9_rs_rws103_1900uA_jun202..> 02-Aug-2023 16:13       3396521
mi6010rfm_rx_f5450a_1k_rs_rws103_1000uA_jun2023..> 02-Aug-2023 16:13       5594646
mi6010rfm_rx_f5450a_1k_rs_rws103_3160uA_jun2023..> 02-Aug-2023 16:12       1057137
mi6010rfm_rx_f5450a_1r0_rs_tinsley10r_100mA_jun..> 02-Aug-2023 16:13       1144234
mi6010rfm_rx_f5450a_1r9_rs_tinsley10r_52m6A_jun..> 02-Aug-2023 16:13       2084872
mi6010rfm_rx_fsl935-10k_rs_mm742_1000_23c_fix_3..> 02-Aug-2023 16:13       249172
mi6010rfm_rx_fsl935-10k_rs_mm742_10_23c_fix_316..> 02-Aug-2023 16:13         192
mi6010rfm_rx_fsl935-1_rs_lc742_1_23c_fix_100ma_..> 02-Aug-2023 16:13       1229056
mi6010rfm_rx_fsl935-1_rs_lc742_1_23c_fix_50ma_m..> 02-Aug-2023 16:13       387166
mi6010rfm_rx_fsl935_10k_rs_mp1_1k_316uA_nov2023..> 05-Jan-2024 08:20       2214432
mi6010rfm_rx_fsl935_10k_rs_rws103_1k_3m16A_jul2..> 02-Aug-2023 16:13       4673919
mi6010rfm_rx_fsl935_10k_rs_tsp5450_1k9r_316uA_j..> 02-Aug-2023 16:13       1091484
mi6010rfm_rx_fsl935_10k_rs_tsp5450_1kr_316uA_ju..> 02-Aug-2023 16:13       4562856
mi6010rfm_rx_fsl935_10k_vs_rs_mp1_10k_320uA_tcr..> 05-Jan-2024 08:21        58006
mi6010rfm_rx_fsl935_10k_vs_rs_mp1_1k_316uA_fina..> 05-Jan-2024 08:20       6100272
mi6010rfm_rx_fsl935_1_rs_tsp5450_1.9_10mA_jun20..> 02-Aug-2023 16:13       2568906
mi6010rfm_rx_fsl935_1_rs_tsp5450_10_10mA_jun202..> 02-Aug-2023 16:13       2373222
mi6010rfm_rx_fsl935_1_rs_tsp5450_1_100mA_jun202..> 02-Aug-2023 16:13       6709148
mi6010rfm_rx_fsl935_1_rs_tsp5450_1_50mA_jun2023..> 02-Aug-2023 16:13      11241850
mi6010rfm_rx_fsl935_1_rs_x742_1r_100mA_aug2023.dsv 05-Jan-2024 08:21         192
mi6010rfm_rx_fsl935_1_rs_xf742_1_50mA_nov2023.dsv 05-Jan-2024 08:21      10273946
mi6010rfm_rx_fsl935_1_vs_rs_vhp4_hsf_100mA_dec2..> 05-Jan-2024 08:21        57732
mi6010rfm_rx_fsl935_1r0_rs_tinsley10r_100mA_jun..> 02-Aug-2023 16:13       1371692
mi6010rfm_rx_fsl935_rs_rws103_100uA_jun2023.dsv  02-Aug-2023 16:13       696914
mi6010rfm_rx_fsl935pcmi_10k_rs_mm742_1k_23c_fix..> 02-Aug-2023 16:13       1014802
mi6010rfm_rx_fsl935pcmi_10k_rs_mm742_1k_23c_fix..> 01-Apr-2023 18:30        14085
mi6010rfm_rx_h1_10r_rs_fsl935_10ma_apr2023.dsv   07-Aug-2023 21:25        24246
mi6010rfm_rx_h1_1r9_rs_fsl935_100ma_apr2023.dsv  07-Aug-2023 21:25        20448
mi6010rfm_rx_h1_1r_rs_fsl935_100ma_apr2023.dsv   07-Aug-2023 21:25        63492
mi6010rfm_rx_lc742a_10k_rs_mm742_1k_23c_fix_m10..> 02-Aug-2023 16:13       279134
mi6010rfm_rx_lc742a_10k_rs_mm742_1k_23c_fix_m31..> 02-Aug-2023 16:13       1645570
mi6010rfm_rx_lc742b_10k_rs_mm742_1k_23c_fix_m31..> 02-Aug-2023 16:13       724766
mi6010rfm_rx_lcvhapmo_10k_rs_mm742_1k_23c_fix_m..> 02-Aug-2023 16:13       710840
mi6010rfm_rx_lcvhapmo_10k_rs_mm742_1k_23c_fix_m..> 02-Aug-2023 16:12       3832502
mi6010rfm_rx_mm742-1k_rs_mm742_10_23c_fix_1ma_m..> 02-Aug-2023 16:13       447934
mi6010rfm_rx_mm742_1k_rs_t5685_100_23c_fix_10ma..> 02-Aug-2023 16:12       341168
mi6010rfm_rx_mm742_1k_rs_t5685_100_23c_fix_1ma_..> 02-Aug-2023 16:13       1292778
mi6010rfm_rx_mm742_1r9_rs_fsl935_1_23c_fix_31m6..> 02-Aug-2023 16:13       129746
mi6010rfm_rx_mm742_1rb_5340003_rs_fsl935_1_23c_..> 02-Aug-2023 16:13       574534
mi6010rfm_rx_mm742_1rb_rs_fsl935_1_23c_fix_100m..> 02-Aug-2023 16:13         192
mi6010rfm_rx_mm742a1-5175026_rs_fsl935_1_23c_fi..> 02-Aug-2023 16:13       206128
mi6010rfm_rx_mm742a_100_rs_mm742_10_23c_fix_3m1..> 02-Aug-2023 16:13       824358
mi6010rfm_rx_mm742a_10_rs_fsl935_1_23c_fix_50ma..> 02-Aug-2023 16:13       837018
mi6010rfm_rx_mm742a_1k_rs_mm742_100_23c_fix_3m1..> 02-Aug-2023 16:13       173634
mi6010rfm_rx_mmg9330_1k_rs_mm742_1k_23c_fix_2ma..> 02-Aug-2023 16:13       911171
mi6010rfm_rx_mmg9330_1k_rs_mm742_1k_23c_fix_3ma..> 02-Aug-2023 16:13       774726
mi6010rfm_rx_n1duck824001_rs_mm742_1k_23c_fix_m..> 02-Aug-2023 16:13       3069820
mi6010rfm_rx_pp1r_rs_fsl935_1_100ma_fixed_k2002..> 02-Aug-2023 16:13       2552893
mi6010rfm_rx_pp1r_rs_fsl935_1_100ma_minitec_apr..> 02-Aug-2023 16:13      10180569
mi6010rfm_rx_pp1r_rs_fsl935_1_10ma_minitec_apr2..> 02-Aug-2023 16:13       5481380
mi6010rfm_rx_pp1r_rs_fsl935_1_5ma_minitec_apr20..> 02-Aug-2023 16:13       7355598
mi6010rfm_rx_rws103_rs_tinsley100r_1mA_jun2023.dsv 02-Aug-2023 16:13       121306
mi6010rfm_rx_srl1-9606157_rs_fsl935_1_23c_fix_1..> 02-Aug-2023 16:13       214990
mi6010rfm_rx_srl1-9606163_rs_fsl935_1_23c_fix_1..> 02-Aug-2023 16:13       169414
mi6010rfm_rx_t1duck_10k_rs_rws103_1k_3m16A_3458..> 07-Aug-2023 21:25       6715336
mi6010rfm_rx_t5685_10r_vs_rs_fsl935_1_3mA_dec20..> 05-Jan-2024 08:20      12832452
mi6010rfm_rx_t5685_10r_vs_rs_fsl935_1_50mA_nov2..> 05-Jan-2024 08:21       7012092
mi6010rfm_rx_usac_10k_vs_rs_mp1_1k_316uA_final_..> 05-Jan-2024 08:20       875892
mi6010rfm_rx_usac_1k_vs_rs_mp1_1k_3mA_final_nov..> 05-Jan-2024 08:20       866232
mi6010rfm_rx_xduck_tsense_rs_rws103_316uA_jun20..> 07-Aug-2023 21:25      22713479
mi6010rfm_rx_xf742-1_rs_fsl935_1_100ma_minitec_..> 02-Aug-2023 16:12       4332113
mi6010rfm_rx_xf742-1_rs_fsl935_1_10ma_minitec_a..> 02-Aug-2023 16:13       5482207
mi6010rfm_rx_xf742-1_rs_fsl935_1_1ma_minitec_ap..> 02-Aug-2023 16:13       3660519
mi6010rfm_rx_xf742-1_rs_fsl935_1_50ma_minitec_a..> 02-Aug-2023 16:12       5488273
mi6010rfm_rx_xf742_10k_rs_mp1_1k_316uA_nov2023.dsv 05-Jan-2024 08:20       5478876
mi6010rfm_rx_xf742_10k_rs_rws103_316uA_jun2023.dsv 02-Aug-2023 16:13       3120527
mi6010rfm_tinsley_100r_rs_to_rws103_1k_rx_1mA_j..> 02-Aug-2023 16:13       1169132
mi6010rfm_xg9330_100r_rs_to_rws103_1k_rx_1mA_ju..> 02-Aug-2023 16:13       866136
pp1r_vs_vpg0r1_on_mpblock_test1_20ma_200ma_6s_o..> 05-Jan-2024 08:21       6003252
srs_proto_ltc1150_vpr_1150setpoint_oventest_250..> 05-Jan-2024 08:21        22085
srs_proto_ltc1150_vpr_1150setpoint_oventest_520..> 05-Jan-2024 08:21      42461689
srs_proto_ltc1150_vpr_1150setpoint_oventest_run..> 05-Jan-2024 08:20      74677371
srsbox_6010b_p2_vpr_12v7_1150setpoint_1M95_5v_r..> 05-Jan-2024 08:21         192
srsbox_6010b_p2_vpr_12v7_1150setpoint_1M95_5v_r..> 05-Jan-2024 08:20       796298
srsbox_6010b_p2_vpr_12v7_1150setpoint_1M95_oven..> 05-Jan-2024 08:21       7221610
srsbox_6010b_proto2_ltc1150_vpr_1150setpoint_1M..> 05-Jan-2024 08:21       6056244
srsbox_6010b_proto2_ltc1150_vpr_1150setpoint_1M..> 05-Jan-2024 08:21         192
srsbox_6010b_proto2_ltc1150_vpr_1150setpoint_3M..> 05-Jan-2024 08:20       8863041
srsbox_6010b_proto2_ltc1150_vpr_1150setpoint_ov..> 05-Jan-2024 08:21       5896804
srsbox_6010b_proto2_ltc1150_vpr_1150setpoint_ov..> 05-Jan-2024 08:20       2771327
srsbox_6010b_proto2_ltc1150_vpr_12v7_1150setpoi..> 05-Jan-2024 08:20       1989883
srsbox_6010b_proto2_ltc1150_vpr_12v7_1150setpoi..> 05-Jan-2024 08:20       2985503
srsbox_6010b_proto2_ltc1150_vpr_14v_1150setpoin..> 05-Jan-2024 08:21       6680401
srsbox_6010b_proto2_ltc1150_vpr_14v_1150setpoin..> 05-Jan-2024 08:20       5263006
srsbox_6010b_proto2_ltc1150_vpr_15v_1150setpoin..> 05-Jan-2024 08:20       2450425
srsbox_6010b_proto2_ltc1150_vpr_15v_1150setpoin..> 05-Jan-2024 08:21       2126776
srsbox_6010b_proto2_ltc1150_vpr_15v_1150setpoin..> 05-Jan-2024 08:20       2706597
srsbox_6010b_proto2_ltc1150_vpr_15v_1150setpoin..> 05-Jan-2024 08:20       5374548
t5685_10r_rx_vs_pp1r_rs_test1_5ma_50ma_6s_nov20..> 05-Jan-2024 08:21       4581972
usac_vref_3458ab_tcr_dcc_4040_10k_100ua_jan2023..> 02-Aug-2023 16:13       1605875
usac_vref_3458ab_tcr_dcc_4040_10k_jan2023.dsv   02-Aug-2023 16:12       2413741
usac_vref_3458ab_tcr_jan2023.dsv          02-Aug-2023 16:13       773718
vpg0r1_rx_vs_f40b_rs_test1_50ma_125ma_6s_nov202..> 05-Jan-2024 08:21       4070832
vpg0r1_rx_vs_f40b_rs_test1_90ma_240ma_6s_nov202..> 05-Jan-2024 08:21       4073772
vpg0r1_rx_vs_ry4953_rs_on_mpblock_test1_20ma_20..> 05-Jan-2024 08:20       6507672
vpg0r1_rx_vs_ry4953_rs_on_mpblock_test1_24m5a_2..> 05-Jan-2024 08:20       290412
wavetek4953_hulk1_34420_normal_1000mA_oct2023.dsv 05-Jan-2024 08:20       315641
wavetek4953_hulk1_34420_normal_10A_oct2023.dsv   05-Jan-2024 08:20       360581
wavetek4953_hulk1_34420_normal_2000mA_oct2023.dsv 05-Jan-2024 08:21       345746
wavetek4953_hulk1_34420_normal_245mA_oct2023.dsv  05-Jan-2024 08:21       113824
wavetek4953_hulk1_34420_normal_4000mA_oct2023.dsv 05-Jan-2024 08:21       586160
wavetek4953_hulk1_34420_normal_500mA_oct2023.dsv  05-Jan-2024 08:21       460577
wavetek4953_hulk1_34420_normal_6000mA_oct2023.dsv 05-Jan-2024 08:21       380096
wavetek4953_hulk1_34420_normal_8000mA_oct2023.dsv 05-Jan-2024 08:21       397056
wavetek4953_hulk1_5720a_0hz_5790a_shunt_4A_nov2..> 05-Jan-2024 08:20        4855
wavetek4953_hulk1_5720a_10000hz_5790a_shunt_10A..> 05-Jan-2024 08:21       100680
wavetek4953_hulk1_5720a_1000hz_5790a_shunt_10A_..> 05-Jan-2024 08:21        89656
wavetek4953_hulk1_5720a_1000hz_5790a_shunt_2A_n..> 05-Jan-2024 08:21        68032
wavetek4953_hulk1_5720a_1000hz_5790a_shunt_4A_n..> 05-Jan-2024 08:21       108736
wavetek4953_hulk1_5720a_1000hz_5790a_shunt_4A_n..> 05-Jan-2024 08:21        1040
wavetek4953_hulk1_5720a_1000hz_5790a_shunt_6A_n..> 05-Jan-2024 08:21        51920
wavetek4953_hulk1_5720a_1000hz_5790a_shunt_6A_n..> 05-Jan-2024 08:21        1464
wavetek4953_hulk1_5720a_100hz_5790a_shunt_10A_n..> 05-Jan-2024 08:20        31992
wavetek4953_hulk1_5720a_10hz_5790a_shunt_10A_no..> 05-Jan-2024 08:21        75240
wavetek4953_hulk1_5720a_300hz_5790a_shunt_10A_n..> 05-Jan-2024 08:20        45136
wavetek4953_hulk1_5720a_40hz_5790a_shunt_10A_no..> 05-Jan-2024 08:20        31992
wavetek4953_hulk1_5720a_5000hz_5790a_shunt_10A_..> 05-Jan-2024 08:21        62096
wavetek4953_hulk1_5720a_60hz_5790a_shunt_10A_no..> 05-Jan-2024 08:21        32840
xf792a_vs_nk792a_22v_H2_Brange_test1_jun2023.dsv  02-Aug-2023 16:13         137
xf792a_vs_nk792a_22v_range_test1_jun2023.dsv    02-Aug-2023 16:13         137
xf792a_vs_nk792a_2v2_range_test1_jun2023.dsv    02-Aug-2023 16:13         137
xf792a_vs_nk792a_700mv_H2_Brange_test1_jun2023.dsv 02-Aug-2023 16:13         137
xf792a_vs_nk792a_700mv_range_test1_jun2023.dsv   02-Aug-2023 16:13         137
xf792a_vs_nk792a_70v_H2_Brange_test1_jun2023.dsv  02-Aug-2023 16:13         137
xf792a_vs_nk792a_70v_range_test1_jun2023.dsv    02-Aug-2023 16:13         137
xf792a_vs_nk792a_7v_H2_Brange_test1_jun2023.dsv  02-Aug-2023 16:13         137
xf792a_vs_nk792a_7v_range_test1_jun2023.dsv    02-Aug-2023 16:13         137